Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

ΠΩΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Τί είναι το 'διαύγεια';
''Από την 1 Οκτωβρίου του 2010 τα Υπουργεία και οι δεκατρείς περιφέρειες, υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους... στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ) . Εφεξής οι πράξεις και αποφάσεις των φορέων δεν είναι εκτελέσιμες αν δεν αναρτηθούν στη Διαύγεια.
Στην πλήρη ανάπτυξή της Διαύγειας σταδιακά θα συμμετέχουν τα Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ – φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.''
Πώς ψάχνουμε αποφάσεις-πράξεις- έγγραφα-προκηρύξεις κτλ μέσα από την ηλεκτρονική πύλη 'διαύγεια';
Μπαίνουμε καταρχήν στο http://et.diavgeia.gov.gr/ και επικεντρωνόμαστε στη δεξιά στήλη της σελίδας.
Τί είναι ο ΑΔΑ;
ΑΔΑ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ)
Είναι ένας μοναδικός κωδικός που αποκτά κάθε πράξη μετά την
ολοκλήρωση της καταχώρισης της στην εφαρμογή της Διαύγειας.
Ο κωδικοποιημένος αριθμός παράγεται αλγοριθμικά με βάση την ημερομηνία

καταχώρισης, το φορέα και τον αύξοντα αριθμό πράξης του φορέα,

εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται και
πρέπει αναγράφεται πάνω στο σχέδιο κάθε πράξης χειρόγραφα πριν
διεκπεραιωθεί.
Είναι η ταυτότητα της κάθε αναρτημένης πράξης και την ακολουθεί
εφεξής. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο ΑΔΑ για μια απόφαση και όταν μια
απόφαση για κάποιο λόγο ακυρώνεται ο ΑΔΑ της παραμένει ανενεργός.
Γιατί πρέπει να αναρτώνται οι νόμοι και οι πράξεις των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο; Που αποσκοπεί ο Νόμος 3861/2010;
''O κύριος στόχος του Νόμου 3861/2010 είναι η ενίσχυση της διαφάνειας της δημόσια δράσης μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη διασφάλιση ευρύτερης δημοσιότητας νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων που επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη. Η ευρεία δημοσιότητα και η πρόσβαση στην πληροφορία διασφαλίζουν τη διαφάνεια της κρατικής δράσης με συνέπεια την υπευθυνότητα την ευθύνη και τη λογοδοσία από την πλευρά των φορέων άσκησης Δημόσιας εξουσίας, την τήρηση της νομιμότητας και τη χρηστή δημόσια διοίκηση.
Παράλληλα, ο πολίτης ενισχύεται στην απόλαυση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματός του για απρόσκοπτη πρόσβαση στην πληροφόρηση και υποστηρίζεται στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και στη σ τη συμμετοχή του στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου και στην Κοινωνία της Πληροφορίας.''
πηγή: http://diavgeia.gov.gr/syxnes-erothseis
Mας το "ταχυδρόμησε":samosbook.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: