Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

Όλοι χρωστούν στο ΙΚΑ


Πρόβληµα ρευστότητας αντιµετωπίζει το ελλειµµατικό ΙΚΑ, ενώ ιδιώτες και δηµόσιοι φορείς, ακόµη και τα πολιτικά κόµµατα, του οφείλουν συνολικά.... 640 εκατοµµύρια ευρώ!

Σύµφωνα µε τον νέο προϋπολογισµό του ΙΚΑ για το 2011, χωρίς την κρατική επιχορήγηση το Ιδρυµα προβλέπει οργανικό έλλειµµα της τάξης των 3,2 δισ. ευρώ (3.212.768.000 ευρώ). Μετά την κρατική επιχορήγηση ύψους 3.664.172.000 ευρώ θα έχει πλεόνασµα 451.404.000 ευρώ, ενώ το 2010 εκτιµάται ότι το οργανικό έλλειµµα θα ανέλθει στα 283.247.000 ευρώ. Εντυπωσιακά είναιτα στοιχεία στον προϋπολογισµό του 2011 όσον αφοράτη µείωση των παροχών ασθενείας σε είδος (µείωση τηςιατρικής περίθαλψης κατά 3%, της φαρµακευτικής περίθαλψηςκατά 23,40%, τηςνοσοκοµειακής περίθαλψης κατά 10,11%).

Πάντως η οικονοµική ασφυξία οδήγησε τη διοίκηση του ΙΚΑ να δώσει ενέχυρο σε τράπεζες οµόλογά του συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ. Σε σχετικές εισηγήσεις της προς το ∆.Σ. του ΙΚΑ ηΓενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ΙΚΑτονίζει ότι «τον µήνα ∆εκέµβριο το Ιδρυµα αντιµετωπίζει πρόβληµα ρευστότητας κατά την εξυπηρέτηση ανελαστικών υποχρεώσεων». Φέσια 639.749.873 ευρώ
Και ενώ οµεγαλύτερος ασφαλιστικός φορέας έχειπροβλήµατα ρευστότητας, έχει να αντιµετωπίσει και τα φέσια. Τα επίσηµα στοιχεία δείχνουν ότι στις 8 ∆εκεµβρίου 2010 οι οφειλέςπρος το ΙΚΑ ήταν 639.749.873 ευρώ, εκ των οποίων τα 590.773.733 ευρώ προέρχονται από επιχειρήσεις, ενώ στους οφειλέτες περιλαµβάνονται το ∆ηµόσιο, ΣΕΚΟ, ΟΤΑ, µέχρι πρεσβείες αλλά και πολιτικά κόµµατα.

Τα στοιχεία σχετικά µε την πορεία ρύθµισης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ (στοιχεία Οκτωβρίου 2010) έχουν ως εξής(σε σύνολο 282.886 οφειλετών):

Στην τελευταία ρύθµιση οφειλών (Νόµος 3863/2010), τέθηκε σεεφαρµογήαπό 15/07/2010 (36 ή 48 µηνιαίες δόσεις, ανάλογα µε το ύψοςτης οφειλής - 80%εφάπαξ εξόφληση - 60% ρύθµιση σε δόσεις επί των πρόσθετων τελών, εφόσον υποβληθεί αίτηση ρύθµισης µέχρι τις 15/10/2010 και 40% και 20% αντίστοιχα εφόσον υποβληθεί µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία), έχουν υποβληθεί µέχρι σήµερα 30.428 αιτήσεις ρυθµίσεως.

Υπήχθησαν στη ρύθµιση από την έναρξη 19.578 εργοδότες. Εχουν καταβληθεί 73.977.560,80 ευρώ από15/07/2010. Εχουν ρυθµιστεί 477.912.694,75 ευρώ από 15/07/2010. Οι ενεργές ρυθµίσεις ανέρχονται σε 13.480 µε υπολειπόµενοποσό είσπραξης 414.883.547,59 ευρώ.


Στηνπροηγούµενη ρύθµιση (Ν. 3833/2010),όπου η προθεσµία υποβολής αιτήσεων ήταναπό 15/03/2010 έως 14/07/2010 (36 µηνιαίες δόσεις - 40% εφάπαξ εξόφληση - 20% ρύθµιση σε δόσεις επί των πρόσθετων τελών) υπήχθησαν 21.418 εργοδότες. Εχουν καταβληθεί 89.624.040,73 ευρώ από 15/03/2010. Εχουν ρυθµιστεί 452.311.609,96 ευρώ από 15/03/2010.

Οι ενεργές ρυθµίσεις σήµερα ανέρχονται σε 8.530 µε υπολειπόµενο ποσόείσπραξης 142.830.516,11 ευρώ.

Στη ρύθµιση του 2009 (πουπροέβλεπε 96 µηνιαίες δόσεις - 80% εφάπαξ εξόφληση - 50% ρύθµιση σε δόσεις επί των κεφαλαιοποιηµένων, τον 05/2009, πρόσθετων τελών και λοιπών προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων) είχαν υπαχθεί 65.379 εργοδότες. Εχουν καταβληθεί 270.470.454,14 ευρώ. Εχουν ρυθµιστεί 1.062.095.204,80 ευρώ από 15/05/2009. Οι ενεργές ρυθµίσεις ανέρχονται σήµερα σε 22.937 µε υπολειπόµενο ποσό είσπραξης 440.508.759,66 ευρώ. Εκτός των ανωτέρω ρυθµίσεων, 17.239 οφειλέτες του Ιδρύµατος έχουν υπαχθεί και τηρούν ρυθµίσεις προγενέστερων ετών από το 1999 µέχρι και το 2008. Το υπολειπόµενο ποσό είσπραξης των ρυθµίσεων αυτών ανέρχεται σε 249.614.215,75 ευρώ.

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ
To διαβάσαμε:real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: